O firmie

Kopalnia Surowców Mineralnych powstała w 1991r. i obecnie jest średniej wielkości przedsiębiorstwem rodzinnym specjalizującym
się w zakresie produkcji różnych asortymentów kruszywa.

Założyciele firmy posiadający ponad 40-letnie doświadczenie w górnictwie, dzięki dbaniu o umocnienie pozycji w branży i sukcesywnemu rozwojowi, prowadzą dziś działalność w systemie wielozakładowym zaopatrując w swoje produkty rynek czterech województw północno-zachodniej części Polski :zachodniopomorski, wielkopolski, kujawsko-pomorski i pomorski.

Zakłady produkcyjne, zatrudniające około 90-100 wykwalifikowanych pracowników z wieloletnim doświadczeniem, znajdują się:

– woj. zachodniopomorskie,  gm. Szczecinek,   Parsęcko 98B  78-400 Szczecinek
– woj. zachodniopomorskie,  gm. Drawsko Pomorskie,  ul. Starogrodzka 38c  78-500 Drawsko Pomorskie
– woj. kujawsko-pomorskie,  gm. Rogowo,   Nowy Kobrzyniec   87-515 Rogowo

Założyciele spółki się właścicielami zakładu produkującego beton towarowy i prefabrykaty AR-GIPS Sp. z o.o. w Szczecinku oraz współwłaścicielami zakładu produkującego kruszywa KRUSZBUD Sp.J. w woj. zachodniopomorskim,  gm. Brzeżno,  Słonowice.- zakład Lipce.tablica pamiątkowa 200x150 cm w Nowym Kobrzyńcu z logo

Zarząd firmy to doświadczone osoby pracujące w branży górniczej przerobu    kruszyw od  ponad 40 lat. Dysponujemy bogatym parkiem maszynowym co umożliwia w sposób szybki i solidny wywiązać się z zamówień na kruszywa nawet od najbardziej wymaganych klientów. Poprzez dostawy kruszyw z kilku rozrzuconych zakładów uczestniczymy w dużych zadaniach na rynku lokalnym i regionalnym.

Misją firmy jest zapewnienie wysokiej jakości produkcji kruszyw frakcjonowanych i obsługa dużych inwestycji drogowych  .

W katalogu kruszyw produkowanych systemem ciągłym są

– piaski płukane oraz piaski suchosiane na nasypy drogowe
– żwiry do betonów
– grysy płukane do mas bitumicznych
–  mieszanki na podbudowę dróg do mechanicznej stabilizacji

Wszystkie kruszywa produkowane są pod kontrolą Zakładowej Kontroli Produkcji ,która dba o jakość produktów gotowych.

Wysoka jakość naszych kruszyw poparta jest certyfikatem zakładowej kontroli produkcji zatwierdzonym przez Notyfikowaną

Jednostkę Unii Europejskiej – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz znakiem CE.

Spółka w roku 2018 /2019 realizuje projektu ,którego celem jest uzyskanie niezależności  energetycznej poprzez rozpoczęcie  produkcji energii z odnawialnych źródeł energii .Spółka rozpoczyna  budowę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 589,68 kWp we wsi Parsęcko. Projekt przyczyni się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego w gminie wiejskiej Szczecinek. W wyniku realizacji projektu nastąpi roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 464,86 t/rok oraz zwiększona zostanie produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE o 559,40 MWh/rok, która zasili zakład produkcyjny w Parsęcku .

Dofinansowanie_OZE_www na stronę plik JPGInformacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Nazwa i adres: T&T Proenergy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Leszno, przy ul. Chełmońskiego 17, 64-100 Leszno
Data wpłynięcia oferty: 22.10.2018 r.
Cena netto: 2 565 934,96 zł

Produkowane przez Kopalnię Surowców Mineralnych kruszywa drobne, kruszywa grube oraz kruszywa o ciągłym uziarnieniu spełniają wymagania norm europejskich zharmonizowanych z dyrektywą Unii Europejskiej 89/106/EWG „Wyroby budowlane”  min.:

PN-EN 12620 +A1:2010 „Kruszywa do betonu”

PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”

PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

Ponadto produkowane mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm do stabilizacji mechanicznej spełniają wymagania PN-S-06102:1997 „Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”

Jakość produktów jest stale monitorowana. Częstotliwość badań jest zachowana zgodnie z wymaganiami norm.

Na życzenie klienta realizujemy dostawy kruszyw na miejsce realizacji inwestycji .
Przyjmujemy zlecenia i zwrotne potwierdzenie ich przyjęcia do realizacji drogą mailową

W związku z planowaną inwestycją „Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 590 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nieopodal wsi Parsęcko” dofinansowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (nr Projektu RPZP.02.10.00-32-B186/17-00), Kopalnia Surowców Mineralnych S. Mroczek, T. Szczepański Spółka Jawna informuje o prowadzeniu procesu wyboru wykonawcy prac w trybie konkurencyjności. Z treścią Zapytania Ofertowego możecie Państwo zapoznać się na stronie Baza Konkurencyjności pod wskazanym adresem www: : https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1141928