Fundusze Europejskie

KOPALNIA SUROWCÓW MINERALNYCH S.MROCZEK, T.SZCZEPAŃSKI SPÓŁKA JAWNA pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Wdrożenie technologii produkcji drobno i średnioformatowych prefabrykatów betonowych z betonu wibroprasowanego z wykorzystaniem odpadowych mieszanek popiołowo-żużlowych z przemysłowego spalania 100% biomasy drzewnej”, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne POIR
Numer umowy: POIR.03.02.02-00-1820/19
Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej grupy produktowej w postaci drobno i średnioformatowych prefabrykatów betonowych z betonu wibroprasowanego oraz technologii ich produkcji.
Bezpośrednim efektem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek  grupy produktowej nowych wyrobów.
Wartość projektu:  :  13 326 889,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 997 100,00 PLN